سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

اداره آموزش و پژوهش


مهدی فخرئی
مدیر اداره آموزش و پژوهش

 

شرح وظائف اداره آموزش و پژوهش:

- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی در سازمان با نظر معاونت مربوطه
- تنظیم برنامه های سالانه آموزش های کوتاه مدت در زمینه های مدیریت و فنون اداری در چارچوب سیاست های ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط و پیشنهاد جهت تصویب.
- بررسی و احصا نیازهای آموزشی مدیران و پرسنل سازمان و گزارش به مقام مافوق.
- طراحی و اجرای دوره های آموزشی مصوب و دوره های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی.
- اقدام برای اخذ تایید و گواهینامه دوره های طراحی شده از مراجع ذی ربط.
- اقدام لازم به منظور تامین منابع آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی و آموزش های فراگیر.
- ارزیابی دوره های آموزشی سازمان به منظور سنجش اثربخشی و بهره وری دوره های مذکور.
- برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینارها و همایش های علمی با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی.
- نظارت و ارزیابی پیمانکاران آموزشی سازمان در فرهنگسراها و سراهای محله و سایر مجموعه ها و ارائه گزارش و راهکار اصلاحی به معاونت مربوطه.
- مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی متناسب با استراتژی و اهداف و ماموریت های سازمان.
- تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی و بهره گیری از پتانسیل دانشگاهی در سطح شهرستان و منطقه در راستای اهداف سازمان.
- ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به واحدهای مربوطه جهت اعمال اولویت ها در برنامه ریزی های سالیانه و فصلی
- اجرای دوره های آموزشی پودمان تخصصی-پژوهشی بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
- انجام سایر امور محوله از مقام مافوق.