سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

حراست

شرح وظایف انتظامات 

1. حفظ و حراست از ساختمانها، تاسيسات و اموال در ساعات اداري و غير اداري

2. كنترل دائم عبور و مرور و نظارت بر ورود و خروج افراد و اموال در ساعات اداری وغير ادراي

3. جلوگيري و ممانعت از ورود و خروج غير مجاز افراد، اموال و تجهيزات در ساعات اداري و غير اداري

4. نظارت و سرکشي به قسمت هاي تعيين شده و مراقبت از اموال و دارائيها

5. دريافت مجوزهاي ورود و خروج کالا و کنترل دقيق و ثبت اطلاعات مورد نظر در دفاتر مربوطه

6. اطلاع رسانی فوری حوادث و اتفاقات ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی و خرابی به ماموران نیروی انتظامی و مسئولان مربوطه

7. مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمانها و اموال و ارائه خدمات و کمک های لازم در مواقع اضطراری

8. بازديد از كليه بخش ها و واحدها پس از خاتمه كار و حصول اطمینان از وضعیت مناسب اماکن، ساختمانها و ...

9. رعایت ضوابط و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی در كنترل ورود و خروج و محافظت از ساختمانها و انجام سایر امور محوله

10. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

مسئول:

عباس آلویی

سوابق اجرایی: