سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

مدیریت منابع انسانی

شرح وظايف مدیراداري و منابع انسانی:

 • 1. نظارت برحسن جريان كليه امورواحدهاي تحت سرپرستي .
 • 2. صدوردستورات لازم به منظورايجادهماهنگي بين واحدها .
 • 3.سازماندهي فعاليتهاي مربوط وتقسيم كار،تعيين وظايف وحدودمسئوليتهاواختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .
 • 4.تعيين خط مشي ونظارت برحسن اجراي آن .
 • 5.صدوردستورالعملهاوضوابط مربوط .
 • 6. نظارت درتنظيم بودجه واحدمربوطه .
 • 7. شركت دركميسيونها،سمينارها،كميته هاوجلسات مختلف وتهيه گزارشات لازم جهت استحضارمقام مافوق .
 • 8. انجام مطالعات لازم درمواردي ازقبيل تشكيلات،روشها،آموزش،طبقه بندي مشاغل وتهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان.
 • 9. انجام فعاليت هاي لازم درزمينه پياده كردن مفادطرح طبقه بندي مشاغل دولت درمورد مستخدمين سازمان متبوع باهمكاري واحدكارگزيني .
 • 10. تشري كمساعي باواحدهاي ذيربط درتنظيم آئين نامه،بخشنامه و .... .
 • 11. برنامه ريزي وتمشيت وسرپرستي امورمختلف واحدهاي تحت سرپرستي
 • 12. اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذتدابيرلازم به منظورحسن انجام هدفهاي موردنظر
 • 13. پيشبيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع واقدام درموردتامين اين احتياجات
 • 14.اتخاذتدابيرلازم به منظورپيشرفت وبهبودامورجاري
 • 15.تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 • 16. نظارت براموردرجهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
 • 17. نظارت براجراي امورارزشيابي ساليانه كاركنان وتعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدورحكم حقوقي مربوطه
 • 18. همكاري درامرآموزش،پژوهش وامورتحقيقاتي درزمينه شغلي
 • 19. نظارت برامرآموزش كاركنان باهمكاري مسئولين مربوطه
 • 20. نظارت براجراي طرح تكريم ارباب رجوع ورسيدگي به شكايات برحسب مورد
 • 21. نظارت برانجام امورمربوط به تعاون،بيمه ورفاه كارمندان
 • 22.انجام سايرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق