سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

نظارت و بازرسی

وظایف بازرسی:

1-1- تهیه و تنظیم برنامه‎های بازرسی مستمر دور‎ه‌ای و یا موردی از واحدهای سازمان برای سنجش میدانی میزان عملکرد اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه‎ها ، دستور العملها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه .

2-1- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع .

3-1- تهیه گزارشهای نوبه‎ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه , نه ماهه و سالانه برای اطلاع مدیر عامل از عملکرد واحدهای مختلف .

4-1- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت‎ها و کارکنان براساس بازرسی‎های انجام شده.

5-1- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‎های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط.

6-1- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط .

 

2- وظایف پاسخگوئی به شکایات:

1-2- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم ( مراجعین ) از واحدها و کارکنان سازمان .

2-2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی .

3-2- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان .

4-2- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای مدیر عامل و سایر مراجع ذیربط به گونه‎ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

5-2- پیگیری از نتایج گزارشهای تهیه شده و همچنین ارسال پاسخ به شاکیان