سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

پشتیبانی و خدمات عمومی

شرح وظایف کارشناس امور پشتیبانی و خدمات عمومی:

  • مدیریت ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی به پرسنل سازمان با هماهنگی واحدهای تخصصی مربوطه
  • مديريت امور نظافت، آبدارخانه و پذیرایی كاركنان
  • هماهنگي در خصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران خارج از مجموعه
  • نظارت در امرنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و تحویل آن به انبار
  • برنامه ريزي تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و وسايل اداري و رفاهی مورد نیاز با همكاري اداره اموراداري و خدمات رفاهي
  • نظارت بر  امر نگهداري ساختمان‌ها و وسايل و تأسيسات واحدهاي مختلف
  • بازديد از مجموعه ها و واحدهاي تابعه سازمان و بررسي و نظارت بر حسن ارائه خدمات عمومي و پشتيباني
  • مدیریت بر امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، محل جلسات و امثالهم
  • اجراي نظام بهداشت و ايمني محيط كار با نظارت و مشاركت اداره منابع انساني
  • انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق