سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

اداره استعدادیابی

شرح وظايف:

 1. اداره استعداديابي و توسعه ورزش قهرماني:

عبارت است از ورزش ها رقابتي و سازمان يافته اي كه با توجه به قوانين و مقررات خاص براي ارتقاي ركوردهاي ورزشي  و كسب رتبه يا گرفتن مدال انجام مي شود.

برنامه ريزي، اساس توسعة هر سيستمي محسوب ميشود و مقولة ورزش قهرماني نيز از اين موضوع مستثنا نيست. ورزش قهرماني در صورتي ميتواند به چشم انداز مشخص دست يابد كه اهداف بلندمدت براي آن تدوين شده و  به برنامه هاي عملياتي تبديل شوند.

ورزش قهرماني با شعار « ارتقاي غرور منطقه اي و استاني از طريق توسعة ورزش قهرماني » ميتواند انگيزه هاي مناسبي براي ورزش كردن در افراد جامعه به ويژه جوانان ايجاد كند، ورزش قهرماني است. روند صحيح حركت در راستاي ارتقاي سطح ورزش قهرماني ميتواند متضمن ارائة راهكارها براي پيشرفت آن ورزش و همچنين شناسايي مشكلات و ضعف هاي پيش روي آن ورزش باشد.

 1. مهمترین راهبُردهای توسعه ورزش قهرمانی 
 1. تدوین استراتژی و سازماندهي ساختار ورزش قهرمانی .
 2. طراحي  نظام استعدادیابی ورزش متناسب با شرایط شهر بر اساس مدل موفق در ورزش استان وكشور .
 3. گسترش حمايت و تشويق مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی .
 4. افزايش کمی و کیفی رقابت های ورزشی در سطح شهر .
 5. تقویت بنیه مالی تيمهاي ورزشی .
 6. ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی ورزش قهرمانی.
 7. گسترش امکانات و فراهم كردن شرايط تمريني و زیرساخت های مناسب ورزش قهرمانی .
 8. اولویت بندی رشته هاي  ورزشی از نظر امید به کسب مدال و موفقیت..
 9. برنامه ريزي براي رشد و گسترش ورزش دانش آموزي.
 10. برگزاري رقابتهاي تداركاتي براي تيمهاي ورزشی.
 11. انجام تحقيقات علمي مناسب در بر نامه هاي ورزش قهرماني و نيروي انساني.
 12. حمايت از ورزشكاران در قبل و بعد از دوران ورزشي يا قهرماني.
 13. .انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق