سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

مدیرعامل

دکتر محمد علی فرجی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

دانش آموخته مقطع دکتری رشته حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

شروع فعالیت:   1401/08/15

سوابق پیشین: 

- مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان 

 معاون  اداری مالی  شهرداری منطقه دو شهرداری کاشان -

 مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کاشان - 

دبیر و عضو کمیسیون نامگذاری معابر شهری شهرداری کاشان -

                  ........و -