سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

معاون اداری مالی


مصطفی حسن زاده

قائم مقام مدیرعامل و معاون اداری مالی سازمان

 


سالهای ۸۴و۸۵ کارشناس پیمان و رسیدگی شهرداری کاشان
سال ۸۶ کارشناس امور مالی شهرداری کاشان
از سال ۸۶ تا ۹۲ مسئول حسابرسی داخلی شهرداری کاشان
سالهای ۹۱ تا ۹۳ همزمان قائم مقام ومعاون اداری مالی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان
سالهای ۹۳و ۹۴ مدیر اداری ومنابع انسانی شهرداری کاشان
سال ۹۴ و۹۵ مدیر مالی شهرداری کاشان
سال ۹۵ قائم مقام ومعاون ا داری مالی منطقه ۳ شهرداری کاشان
از آبان ماه ۹۵ تاکنون قائم مقام ومعاون اداری مالی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان
سالهای ۹۳ و۹۴ دبیر کمیته انتصابات شهرداری کاشان
سالهای ۹۳ و۹۴ دبیر کمیته منابع انسانی شهرداری کاشان
سالهای ۹۳و۹۴ و۹۵ نماینده سرپرستان در کمیته انضباطی شهرداری کاشان
سالهای ۹۳و۹۴ عضو هیئت مدیره فرودگاه کاشان
سالهای ۹۴و۹۵ عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان
سالهای ۹۴و۹۵ عضو شورای پایگاه بسیج شهرداری کاشان
سالهای ۹۴و۹۵ عضو کمیسیون معاملات شهرداری کاشان
سالهای ۹۴ و۹۵ عضو کمیسیون تحویل شهرداری کاشان


سالهای ۸۸ تا ۹۱ بازرس هیئت مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان