سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

معاون فرهنگی اجتماعی


سید ابوالفضل بنی حسینی
معاون فرهنگی اجتماعی

 

 

 

شرح وظایف معاون فرهنگی،اجتماعی :

 • ایجادهماهنگی های لازم بامدیران درجهت پیشبرداهداف فرهنگی واجتماعی سازمان .
 • نظارت برعملکرد مدیریت های تابعه درجمیع ابعاد .
 • نظارت برسلامت جوفرهنگی سازمان وحساسیت نسبت به رعایت شئون وشعائراسلامی ازسوی پرسنل.
 • برقراری ارتباط مستمربانهادهای فرهنگی به منظورهمکاری هرچه بیشتردراجرای امورفرهنگی واجتماعی
 • طراحی وپیشبینی برنامه های کوتاه،میان ودرازمدت،درزمینه اهداف فرهنگی واجتماعی .
 • نظارت برتشکیل اردوهای زیارتی وسیاحتی وتوجیهی جهت کارکنان درجهت پیشبرداهداف فرهنگی واجتماعی
 • بالابردن سطح آگاهی کارکنان سازمان درزمینه مسائل اخلاقی واسلامی بااجرای برنامه های فرهنگی وانتشارجزوات وبروشورهاوتشکیل جلسات علمی،اخلاقی ومذهبی .
 • برگزاری ونظارت برهمایشهای پژوهش محورفرهنگی وقرآنی،کرسی های آزاد اندیشی،میزگردهای سیاسی،جلسات پرسش وپاسخ وکنفرانسهاباموضوعات فرهنگی ودینی و ...جهت بالابردن معرفت اخلاقی واسلامی عموم.
 • ایجاد زمینه لازم برای برگزاری مراسم،جشنها،سوگواری ها به مناسبت اعیاد،وفات ومناسبتهای ملی ومذهبی ونظارت برچگونگی محتوای آنها .
 • نظارت بربرگزاری مسابقات فرهنگی،هنری وعلمی به مناسبت های مختلف به منظورارتقاءسطح فرهنگی
 • نظارت بربرپایی نمایشگاه های فرهنگی،هنری وقرآنی .
 • انجام سایرامورمحوله ازطرف مدیرعامل سازمان.