نخستین فصل نامه داخلی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با عنوان «کاشان سلام» پیرامون اقدامات و برنامه های سازمان در بهار 99  تهیه شد.